Respekt voor Raad en College.

Zoals al weergegeven gaat de bijkomende 380kV verbinding langs het oosten van Hoofddorp passeren. Dit mede dankzij de vasthoudendheid van Raad en College en de inzet van hun politieke vrienden in Den Haag. Mijn dank voor uw vasthoudendheid.

De bijkomende 380kV verbinding zal weliswaar langs het oosten van Hoofddorp passeren maar de bestaande 150kV lijn zal mede om die reden blijven waar deze momenteel loopt.
Veel te dicht langs scholen, woningen etc. in Floriande en Lisserbroek.
Deze verbinding gaat bovendien op volle capaciteit draaien en de straling zal ruim boven de norm uitkomen.

Volgens mededelingen van EZ en VROM zal de bestaande en blijvende 150kV lijn worden gesaneerd in overleg met de Regionale overheden en TenneT.
Wat gaat onze  Gemeente doen en waarom geeft de gemeente niet alvast een "gezondheidsgarantie" aan duizenden van haar inwoners? Stel ons aub gerust.

Raad en College hebben wat de bouw langs de 150kV betreft grote fouten gemaakt, en ik hoop dat zij nu net zo vasthoudend zullen zijn als het gaat om de verwijdering c.q. om de verplaatsing c.q. om het ondergrondsbrengen van de 150kV.


DE PETITIE BLIJFT VAN TOEPASSING. 

donderdag 18 december 2008

380kV langs het oosten en wat doen we met de 150kV???

Tracékeuze Randstad 380 kV Noordring.

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Cramer van Ruimte en Milieu hebben de keuze van het tracé voor de Noordring van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Zoetermeer vastgesteld. De hoogspanningsverbinding bestaat behalve uit deze Noordring van ongeveer 65 kilometer ook uit een Zuidring van 20 kilometer, die van Wateringen naar Zoetermeer loopt. De ministers hebben eerder dit jaar over het tracé in de Zuidring een besluit genomen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers dat de hoogspanningsverbinding grotendeels bovengronds wordt aangelegd.
Waar knelpunten zijn, kan de verbinding ondergronds worden aangelegd. Omdat er in de wereld nog maar weinig verbindingen van dit vermogen ondergronds zijn aangelegd en daarom niet bekend is hoe zo’n verbinding zich gedraagt, is besloten niet meer dan ongeveer 20 kilometer in het gehele traject van Beverwijk naar Wateringen ondergronds aan te leggen. In het tracé voor de Zuidring was al besloten ongeveer 10 kilometer ondergronds aan te leggen.Bij de keuze voor ondergrondse aanleg van het tracé spelen bijzondere omstandigheden een rol.
Het kan dan gaan om trajecten waar de hoogspanningslijn te dicht bij woonwijken komt te lopen of waar de verbinding landschappelijk of ecologisch waardevolle gebieden doorsnijdt. Bij de beoordeling hiervan hebben de ministers de ingediende zienswijzen en de daarin aangedragen argumentatie naar aanleiding van de eerder gepubliceerde voorlopige tracékeuze in de startnotitie meegewogen evenals de resultaten van de voorlopige Milieu Effect Rapportage (MER) en de inbreng in bestuurlijk overleg door provincie en gemeenten.

In de Noordring is gekozen voor ruim 9 kilometer ondergrondse aanleg en wel op de volgende trajecten:

- Onder het Noordzeekanaal door. Dit is nodig vanwege de vereiste doorvaarthoogte.

- Langs de oostkant van Hoofddorp. Eerder heeft een herziening van de planologische kernbeslissing ‘Randstad 380 kV verbinding, Haarlemmermeer-Oost’ ter inzage gelegen. Dit betekent dat zowel ten westen als ten oosten van Hoofddorp een tracé is onderzocht. De ministers hebben naar aanleiding van het milieuonderzoek en de grootschalige opgave die de regio kent op het gebied van woningbouw, natuur, recreatie en water besloten om te kiezen voor de verbinding ten oosten van Hoofddorp. Omdat op het oostelijke tracé bovengronds onvoldoende ruimte is voor masten (Schiphol) wordt een deel van de hoogspanningslijn ondergronds aangelegd.

Om de gewenste kwaliteitsverbetering in de westflank te realiseren, zullen regionale partners in overleg met TenneT de bestaande 150kV verbinding saneren.

- Vanaf de zuidelijke Ringvaart tot voorbij het bebouwingslint van Rijpwetering. Het betreft hier een nieuwe doorsnijding van het Groene Hart waar blijkens de MER sprake is van een kwetsbaar ecologisch en landschappelijk gebied vanwege de Kagerplassen.

Waar het tracé bovengronds wordt aangelegd, is gezocht naar een bovengronds tracé dat zo min mogelijk negatieve effecten heeft op het milieu en voor andere betrokken belangen. De ministers van EZ en VROM hebben daarnaast besloten om een laatste knelpunt in de Zuidring (Van Wateringen naar Zoetermeer) ten westen van de wijk Tanthof (westelijke passage bij Delft) te verkabelen. Het gaat hierbij om ongeveer 700 meter extra ondergrondse aanleg. De ministers hebben hun besluit over de tracékeuze in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht. Op basis hiervan zal TenneT de aanvragen voor alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen indienen. Ondertussen werken de ministers aan een ontwerp rijksinpassingsplan waarin de tracékeuze wordt verwerkt. Dit ontwerp-rijksinpassingsplan zal in de tweede helft van 2009 samen met het MER en de andere benodigde ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. In de eerste helft van 2010 moeten de besluiten definitief zijn. Burgers en bedrijven hebben dan nog de mogelijkheid om in te spreken op de keuze van het tracé en andere daarop betrekking hebbende ontwerpbesluiten.

Let op aub.

De bestaande 150kV, die op maximale capaciteit zal gaan draaien, zal worden gesaneerd. Wat betekent dat? Gaat hij bij scholen en woningen weg? Hoe zit het met Boseilanden? De Gemeente communiceert nog steeds niet.